אודות העמותה

harav"זכרו תורת משה עבדי" (מלאכי ג' כ"ב)

במילים אלו חותם הנביא מלאכי את דברי נבואתו, הלא היא הנבואה האחרונה שעתידים בני ישראל לשמוע עד עת הקץ האחרון.

אומר הזוהר (ר"מ קכ"ד) שבזכות העיסוק בחכמת האמת יגאלו ופירשו רבותינו עליהם השלום שע"י העיסוק בתורת הסוד יוכל האדם להגיע להבנה מעמיקה בתנ"ך.

כותב רבנו חיים ויטאל בשם האר"י ז"ל שהאדם מחויב לעסוק ככל יכולתו בסתרי תורה ובמעשה מרכבה "כי אין הנאה להקב"ה מכל מה שברא בעולמו רק בהיות בניו למטה עוסקים ברזי תורה להכיר גדולתו ויופיו ומעלתו".

קרן הלומדים ע"ש משה רבנו בנשיאות הרב ישראל אביחי שליט"א ראש ישיבת  המקובלים בית-אל בעיר העתיקה ירושלים לקחה על עצמה לפרסם לכלל ישראל את תורת הפנימיות של רבותינו הקדושים: רשב"י עליו השלום. האר"י זלה"ה והרש"ש זיע"א.

הלימוד מיועד רק לאותם המבקשים להתקדש ולהיטהר ללא פניה אלא לשם שמיים בלבד.

הקרן תומכת בתלמידי חכמים במקומות הקדושים בארץ ישראל כדי קיומם בלבד.

כלל חברי הקרן המלמדים והמסייעים בידם עושים את עבודתם נאמנה, ללא שכר ולשם שמיים.

 

מבוא לתורת הקבלה

שיעור 1

צמצום, יושר ועיגולים-חלק א'

שיעור 2

צמצום, יושר ועיגולים-חלק ב'

שיעור 3

אדם קדמון לכל קדומים ומהות הנפש

שיעור 4

עתיק יומין ורדל"א